Home

Settlement szociális munka

A Settlement-gondolat időszerűsége Magyarországo

Keresés Párbeszéd: Szociális munka folyóira

 1. Giczey Péter (szerk.) Settlement mozgalom Magyarországon ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület, Debrecen, 2007. Sebály Bernadett-Vojtonovszki Bálint (szerk.): A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma - A Az iskolai szociális munka modelljei, az iskolai szociális munkás szerepe.
 2. Kutatási témám a kritikai pedagógia és a szociális munka elméleti összefüggéseinek vizsgálata, illetve a szociális munka és a pedagógia gyakorlati átfedéseinek megismerése szakemberek nézőpontjain, a két diszciplína fejlődéstörténetének összehasonlításán és esetelemzések másodelemzésén keresztül
 3. A settlement közösségfejlesztő központ.. 218 A szociális munka szakmásodása és szakosodása.. 219 Fejezetek a mai európai közösségfejlesztésből.. 22
 4. A szak megnevezése (N/L):Szociális munka BA III. évfolyam Az oktató neve:Nagyné Varga Ilona A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése A közösségi munka elméleti oktatásában elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának segítése a terepen szerzett tapasztalatok komplex feldolgozásával
 5. A settlement mozgalom 1877-ben indult el Londonban szociológusok kezdeményezésére, súlyos társadalomkritikai tartalommal és szociális problémákkal küzdők iránti morális elkötelezettséggel. A londoni szegénynegyedek életét feltérképező kutatá

A népművelés-felnőttoktatás, a közösségi munka és a szociális munka területeinek tu- lajdonképpen az a mélyen lévő célrendszere, hogy olyan fejlesztési célú erőterek jöjjenek létre a társadalomban, amelyben az emberek maguk képesek fejlődni létrejötte. A settlement mozgalommá vált, aminek kapcsán meg kell jegyezni, hogy szemléletében eltérő volt, mint a mai programok, a tevékenységek egy részét átvették a nagy szociális ellátó rendszerek. Ami közös a settlement mozgalom és a mai közösségfejlesztő tevékenységben, az a közösségi té A szociális munka akkor tud hivatalos, állami ellátórendszer keretei között működni, ha olyan államba ágyazódik, amely a fenti alapelveket szintén magáé-nak vallja. Amennyiben nem ez a helyzet, és a szociális munka az öndefinícióihoz és szakmai alapelveihez marad hű, akkor illegalitásba szorul, vagy meghasonlottá válik Felhívás: Bekapcsolódási lehetőség józsefvárosi terep-felmérésbe, -m... unkába Ősztől a Mandák Mária Evangélikus Gyülekezeti Ház (www.jozsefvaros.lutheran.hu) egy VEKOP városrehabilitációs Uniós pályázat LP5 programeleme (Család és lakóház mentorálás settlement-típusú közösségi programok) részeként szociális programokat indít a Kálvária tér környékén. A munka megkezdése előtt - júliusban és augusztusban - a megvalósítók szeretnének. két adatcsoportnak a segítségével állapították meg a szociális feszültségeket módszere: 1. a szociális szükségletekről objektív képet rajzoltak 2. a következőkben azonban már (amikor az eszközökről volt szó, amelyekkel a szociális bajokat orvosolni lehet) a községi jegyzőre hagyatkoztak szubjektív adatokat a jegyzőktől, a járási szociális előadóktól és a megyei szociális nővérektől kapták 5 3. miután az objektív és szubjektív adatokat.

A Settlement-gondolat időszerűsége Magyarországon. A szociális munka intézményeinek megannyi formájával találkozhatunk ma már Magyarországon is. Legismertebbek ezek közül a családsegítő központok, szociális otthonok, idősek napközi otthonai, nevelőotthonok A settlement house az emberbaráti munka, majd az ebből kifejlődő segítő tevékenység formalizált kereteit adta. De mik is ezek a settlement házak? Magyarul ezek a népházak, melyek Budapesten is megjelentek, s az első működését a budapesti Vág utcában, kezdte 1910-ben, majd 1912-ben megnyílt az újpesti Szociális Főiskolai. A közösségfejlesztés történeti előzményei. Settlement mozgalom Angliában, Amerikában. Szociális munka, szociálpedagógiai hagyományok Németországban. A szociális munka és a szociálpedagógia hasonlóságai és különbözőségei. Irodalom: C. Wolfgang (1992): Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá. T-Twins, Budapest. A settlement — mozgalomnak a szociális nmunka keretében betöltött feladatköre a gondozás. Teljes odaadást kívánó szolgálat, amely élettel áll szemben. Csak addig maradhat fenn, amíg az arra rászorultak elismerik munkájának jelentöségét, nélkülözhetetlenségét, a szociális szükségletek kielégítése körül A szociális munka gyakorlatában nem szükségszerűen minden esetről készül esetta-nulmány. Többnyire olyankor szánják rá magukat a segítők ennek készítésére, ha má-soknak is szeretnék bemutatni az esetet, mert érdekes, tanulságos, vagy, mert szüksé

Letölthető szakirodalom Wesley János Főiskol

 1. nem volt lehetőség a szociális munka ezen ágának gyakorlására. A rendszerváltást követően jelenhettek meg újból a magyarországi settlement munka korábbi ha-gyományához kapcsolódó, módszertanának bizonyos elemeit alkalmazó és azzal rokon szemléletet képviselő szociális tevékenységek
 2. Trading Settlements Senior Analyst BP - Global Business Services Europe We are a global energy business involved in every aspect of the energy system. We have 75,000 employees in 80 countries, working towards delivering light, heat and mobility to millions of people, every.
 3. Szociális munka hátrányos helyzetű településeken Szociális munka idősekkel Szakmai képességfejlesztés I. settlement intézményétől sem, amellyel sok rokon vonást fedezhetünk fel. A settlement ugyanis egyfajta közösségi-szociális központ, vagyis a mi legjobb értelemben vett művelődési.
 4. A szociális munka ősformája a Brit Királyságban a Charity Organisation Society önkénteseinek, a szegénytörvény hivatalnokainak és a settlement mozgalom fiatal értelmiségi rezidenseinek tevékenységében jelent meg (Jordan 1984; Müller 1992; Lymbery 1998a)
 5. t a settle- ment mozgalmak kialakulása (Epple - Schär 2015, Ramsauer 2018). Mindkét szegénygondo

- A szociális munka, a családgondozói tevékenység sokak szemében ugy tűnik fel mint egy önmagában létező és a problémák megoldására alkalmas eszköz és módszer. Ez a nézet egyik bukta­ tója lehet a szociális munka hazai kifejlődésének. Jelenleg a társadalmi bajokkal foglalkozó valamennyi szakanyagban megta Szociális munkás; 3511 Szociális segítő. 3513 Szociális gondozó, szakgondozó. TBC koordinátor; 3161 Munka- és termelésszervező. 3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő. 3212 Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő. TBC Operator; 8152 Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője. 8151 Fémfeldolgozó gép kezelője. A szociális csoportmunka a 19. század végén jelent meg elsõsorban a settlement házak-ban. A szociális csoportmunka keretében elsõsorban az életkörülmények javítása, a sza-badidõ hasznos eltöltése, a különféle hasznos ismeretek (pl. állampolgári) tanulása érde-kében lépnek fel, tevékenykednek a csoport tagjai

Rácz Andrea: ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék - racz.andrea.aniko@tatk.elte.hu According to the results, the settlement type and the level of backwardness are strongly associated with the accessibility and quality of the child welfare services. The complexity of the problems of families with children, the high caseloads of social. A projekt célcsoportjai a város szegregált területén élő, hátrányos helyzetű családok, akikkel komplex, settlement típusú szociális munka folyik. Ennek a munkának fontos kiinduló- és összetartó pontja a tanoda. Az idejáró gyermekek kapcsolatot jelentenek a családokkal, nevelésükkel, fejlesztésükkel magukra a. 1936-ban csatlakozott ehhez a bontakozó szervezethez néhány egyetemista, akiket nem elégített ki az egyetemi settlement mozgalom keretében a budapesti nyomortelepeken végzett önkéntes szociális munka; akik nem a tüneteket kívánták megszüntetni, hanem a nyomort kiváltó okokat, vagyis felismerték, hogy mélyreható. § (1) a)] KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS - nagyon röviden A szakma gyökerei Az USA-ban és Nyugat-Európában: szociális munka, settlement házak ( közösségi szociális központok, elsősorban a szegénységben élők az elsődleges célcsoport) Magyarország: közművelődés, művelődési otthonok Kialakulása Az USA-ban: az 1920-as évek.

A szociális munka mindig is a közösségért tett munka lesz - hangoztatta. Kiemelte, az ágazatban az átlagbér 2010 óta 84 százalékkal emelkedett, és van lehetőség további béremelésre. Kitért arra is, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével járó többletkiadásokat továbbra is átvállalja a kormány. Szociális munka alapképzésben 2010-ben diplomáztam az ELTE-n, majd 2012-ben mesterfokozatot szereztem. Dolgoztam mozgássérült emberekkel, drogfüggőkkel, 2011-óta pedig elsősorban hajléktalan emberekkel dolgozom. 2015 tavaszán csatlakoztam a Habitat for Humanity Magyarország csapatához, az Elsőként Lakhatást program. A settlement jellegű szociális munka, különféle prevenciós és szabadidős programjaink, tevékenységeink illeszkednek egyrészt az Integrált Településfejlesztési Stratégia Antiszegregációs Program Intézkedési tervéhez, másrészt a 2015 - 2020. évi Kábítószer Ellenes Stratégia hosszú távú céljaihoz szociális munka is befolyásolja a probléma konstrukcióját (Vandenbroeck et al. 2010, Schiettecat 2014). Ha például a szegénységet mint a szülők és gyermekek hiányos iskolázottságát észleljük, akkor a meg-oldást a gyermek és család számára nyújtott szociális munka jelenti. Amikor azonban ennek keretébe • A harmadik ág a szociális szakmai vonal, amelynek alapjai a settlement mozgalom (letelepedést segítő, bevándorló közösségi, szociális mozgalom), illetve a karitatív segítő szerveződések önkéntesi hálózatából intézményesülő rendszer kialakulása. A szociális munka keretén belüli fejlődé

Mintaprojekt Szolnokon:"Mert itt ki merik mondani a

Magyar Máltai Szeretetszolgála

 1. A segítő szakma /szociálpedagógia és a szociális munka/ tartalmi és gyakorlati megjelenése a képzésben és a tevékenységben különbözőségeket és hasonlóságokat mutatnak Országonként változó a tevékenység keletkezésének háttere, szakmai megnevezése, szakmai behatárolása A szoc.ped. a gyermek és ifjú korosztál
 2. ciális munka, a települési- és térségi tervezés- és fejlesztés új útja, a civil társadalom fejlődését és megerősödését szolgáló módszer, stb. Ott tartun
 3. t a helyi közösség
 4. A SZOCIÁLIS MUNKA ELTŰNÉSE 310 1. A politikai viszonyokról röviden 311 2. Küzdelem az infláció ellen 313 3. Az állam gondoskodik 318 4. Az egészségügybe olvadó szociális munka 319 A szociális védőnő munkaköri leírása 319 Az egészségügy térnyerése 321 5. Kitekintés - a szociális munka útjai más országokban 325 VII
 5. Munkánk két alappillérét a közösségi tereink adják: a Szilvás utca 19. alatti settlement lakás és a nem messze ettől található Avasi Közösségi Kávézó (Szentgyörgy út 42-44.). Ezek azok a közösségi pontok, ahol elsősorban kapcsolódni tudunk az itt élőkkel és ők is egymással
 6. Schlöglné Koós Zsuzsanna szociális munkás gondolatai az elmúlt években végzett munkáról és a program utóéletéről. 2013 októberében csatlakoztam a telep-program szociális munkásaihoz, korábban még sosem volt tapasztalatom settlement típusú, telepi szociális tevékenységben, ezért is éreztem kihívásnak a feladatot, hogy Hétes és Velence telepeken dolgozhatok

A settlement szemléletű közösségi munka eredményeként ezek a területek a közösségi házak, közművelődési intézmények, szociális szolgáltatások, kistérségi szolgáltatások, oktatási intézmények, civil szerveződések, egyházi szervezetek és azok szolgáltatásai, közösségi központok Megkezdődött a szociális munka leépítése, beolvasztása az egészségügybe. O 1960- Nevelési Tanácsadó (a szociális munka új csírája) O 1972- családgondozó munkakör a szociális munka újjászületése a családgondozók a szociális munka eszközeit alkalmazva családlátogatással, konzultációval foglalkoztak

Mit tehet a szociális munka társadalmi és gazdasági válságok esetén? Szerte a világban ez a Szociális Munka 2014 Világnapjának központi témája, mely minden érintett országban azonos napon, március 18-án, kedden kerül megrendezésre - A közösségi munka ebben a kiadásban már nem csak a szociális terület szakkifejezése, hanem minden olyan szakmáé is, amelyik közösségi beavatkozással is él, továbbá valamennyi, helyi és társadalmi mozgalomé, s a civil társadalom összes közösség

Kis történeti visszatekintéssel elmondta, hogy 1994-ben, Debrecenben a Csapókerti Közösségi Ház igazgatójaként akarta a házat settlement típusú működésre állítani, ami a szomszédsági kapcsolatok jó működését a szociális, kulturális és közösségi igények kielégítését egyaránt képes kiszolgálni Ezért 2007-ben a Hétesben megszerveztem az első settlement alkotótábort. Ennek előzménye egyrészt Gózon Francisco operatőr barátom Caracas gettójában végzett filmes és edukációs munkája volt, másrészt mindaz, amit Angliában a settlement szociális munka nagyjai végeztek a XIX. századtól

Komplex Program Megvalósítása Füzesgyarmaton

Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5S settlement típusú lakóközösségi program céljainak megvalósítása érdekében, a fenntartási időszakra. A képviselő-testület a határozat 3. pontjában felkérte a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hog folyamatos (settlement típusú) szociális munka. a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő . oktatási és készségfejlesztési programok. pénzügyi, családszervezési és életvezetési . tanácsadások. egyéni fejlesztési terv . készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2004-ben a helyi családsegítő szolgálat és a városi önkormányzat bevonásával indította el a helyiek által Tabánnaknevezett szegregátumban Jelenlét Programját, mely a settlement típusú szociális munka elvein alapszik

Évf. 2 szám 1 (2015) Párbeszéd: Szociális munka folyóira

AE201TÁTK Szociális munka és szociálpolitika történet II. köt, 1-8.fé, 2kr, 8ó, kollokvium (5) [TÁTKAE200] - Tantervi elemhez tartozó mintaegységek KAPCSOLÓDÓ HÍREINK A Hollandiai Magyarok szervezetétől a magyarországi rászorultaknak . Pákozd - A Hollandiai Magyarok szervezetének (www.hollandiaimagyarok.nl) szállítmánya csütörtökön mintegy 240 zsák használt ruhaneművel érkezett meg a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjához Tevékenység, szakmai elem neve. Szomszédsági közösségfejlesztés Tevékenység célja. A Dialóg Egyesület azt tűzte ki célul, hogy az Avasi Közösségi Kávézó szomszédságának azon lépcsőházait gondozza, melyek szociálisan a legalacsonyabb státuszúak. Így indult szomszédsági munka az Avas II. ütemében: a Sályi István és a Szentgyörgy utcákban ESMT312 Szociális munka és szociálpolitika történet köt, 2.fé, 2kr, 8ó, kollokvium (5) - Tantervi elemhez tartozó mintaegységek közösségi munka gyakorlatának elmélete, ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Budapest és további közösségfejlesztő programok anyagai: pl. Esztergom a Mi Házunk Alapítvány, Miskolc Lyukóvölgy, Oroszlány dűlők, Debrecen környékén Életfa Egyesület 10. tétel: Közösségi, civil munka

Felhívás: - ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék Faceboo

settlement típusú szociális munka hiánytalan megvalósulását; - a szakértőgárda felkészültsége, tapasztalatai és hozzáállása megfelelőnek bizonyult-e a jelenléten alapú szociális tevékenység folytatásához A mozgalom indult 1884-ben az alapító Toynbee Hall-ben Whitechapel, az East End of London.Ezek a házak, amelyek gyökeresen különböztek a későbbi amerikai példáktól, gyakran kínáltak ételt, menedéket, valamint alap- és felsőoktatást, amelyet jótékonysági alapon biztosítottak a gazdag adományozók, a város lakói és (oktatási) tudósok részéről. idő A közösségi munkás szakmai identitása minden országban más és más - vannak, akik a közösségi munkát a szociális munka egészének egy területeként értelmezik, mások szerint viszont önálló professzió. A közösségi szociális munka a helyi közösségek felé orientálja a szociális munkát oly módon A szociális munka szakmai tevékenység, amely a szociális munkát végző szakmai felelősségét meghatározó etikai elveken alapul. 4. A szociális munka jogszabályban meghatározott képesítési követelmények alapján elsajátítható ismeretekre, készségekre és értékekre épül. 5 Munkánk két alappillérét a közösségi tereink adják: a Szilvás utca 19. alatti settlement lakás és a nem messze ettől található Avasi Közösségi Kávézó (Szentgyörgy út 42-44.). Ezek azok a közösségi pontok, ahol elsősorban kapcsolódni tudunk az itt élőkkel és ők is egymással

The main aim of this lecture . is to answer the question whether there is the connection . between the Hungarian regional development and . well-being issues A Szociális Alapellátó Intézmény keretében elláttuk az utcai, lakótelepi szociális munka szolgálatát, amelynek helyszínéül önkormányzatunk két ingatlant biztosított a Szélkút utcában, ahol beindította settlement szolgáltatását. Aktuális céljaink

Pik Katalin - A szociális munka története Magyarországon

Szociális munka? Figyelt kérdés. szenvedélybetegekkel (alkoholistákkal és drogosokkal) szeretnék foglalkozni. mit érdemes tanulnom főképp? hova jelentkezzek milyen szakra? és egyáltalán mi ennek a munkának a konkrét neve? tapasztalatok? van esetleg aki ilyen téren dolgozik A beavatkozás alapja a célterületen zajló aktív, állandó (settlement típusú) szociális munka, és a célcsoport, valamint a helyi közösség minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba. TÁMOP 5.3.6 A folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése. Ezen tevékenység keretében egyrészt szociális munkások, illetve egy fő szociális asszisztens foglalkoztatását tervezzük. Másrészt settlement (civil szervezetek önkénteseivel, illetve az akcióterület lakóival) típusú szervezetet kívánunk létrehozni, mely a.

Parola Folyóirat Archives - Oldal 77 a 117-ből - Parola

 1. Az európai ügyek iránt hagyományosan kiemelt érdeklődést mutató The Independent internetes lapnak ugyanakkor kezébe jutott egy a Munka- és Nyugdíjügyi Minisztériumban készült belső tájékoztató, mely szerint körülbelül 70 ezer, szociális segélyre szoruló EU-állampolgár nem jelentkezett még a letelepedési engedélyre
 2. A szociális munkának sajátos alkalmazási területe az egészségügy, ahol a betegek/kockázatnak kitett emberek (családjuk, csoportjuk, közösségek) szociális problémáinak megoldásához kell szakszerű segítséget nyújtani, ahol a szociális munka egyes gyakorlati tevékenységei nagyon is sajátos közegben jelennek meg
 3. isztráció, a nehézségekkel küzdő családok és csoportok, illetve a különleges segítséget igénylő személyek szintjén (vagyis a társadalom makro-, közép- és mikroszintjén) alkalmazható.
 4. A szociális munka négyes célja, célcsoportjai, munkaterületei, a szociális munka helye a (rokon) szakmák között és a társadalom különböző szintjein A settlement tevékenysége Hilscher Rezső nyomán, Esély 1990/3. Kleisz Teréz : A szociális segítés szakmaiságának kiépülése brit és észak-amerikai közegben.
 5. A settlement szociális munka folyamatos. A csillagpont szolgáltatásai és a szociális munkások bázisa jelenleg a csillagszolgáltató ház, amely a telephez közel található, így könnyen megközelíthető a célcsoport részéről. A bevont családok folyamatosan keresik fel a szociális munkásokat az adott problémáikkal

szocpol: 7. HILSCHER REZSŐ: A settlement szociális munkáj

 1. A romák szociális segítője támogató beszélgetések keretében felismeri a veszélyeztetettségre utaló jeleket a roma gyermekek, egyének, családok, közösségek esetében. Settlement-szerű jelenlét keretében nyújtott támogató tevékenységével segíti a célcsoport forrásrendszerekkel való kapcsolatának kiépítését
 2. isztÉrium regionÁlis fejlesztÉsi programokÉr
 3. Szociális Munka és Társadalmi Tanulmányok Tanszék Tanszékvezető: Dr. habil. Török Péter, egyetemi docens Főállású oktatóink: Dr. Fehér Boróka, főiskolai docens Dr. Tóbiás László, főiskolai docens Dr. habil. Török Péter, egyetemi docens Dr. Vályi Réka, főiskolai docen
 4. November 12-e, a Szociális Munka Napja, mellyel az ágazatban dolgozókra irányítják a figyelmet. Ebből az alkalomból a megyei intézmények munkatársait is elis..
 5. A Settlement/közösségi ház képzés egy általános téma elnevezése volt a tervezés során a máltai képzésnek. Az akkreditációs keresztség során ennél hangzatosabb nevet választottunk, nekünk is jó lenne ha elmehetnénk a telepi szociális munka képzésre. Megoldható

Sürgősen kerestetik: Trading settlement senior analyst

zösségi munka gyakorlatának elmélete, ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Budapest és további közösségfejlesztő programok anyagai: pl. Esztergom a Mi Házunk Alapít-vány, Miskolc Lyukóvölgy, Oroszlány dűlők, Debrecen környékén Életfa Egyesület 10. tétel: Közösségi, civil munka ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK - SZOCIÁLIS MUNKA SZAK BEVEZETÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁBA I. A szakma születése, kialakulásának korszakai, definíciója és általános célkitűzései 1. Hegyesi, G. - Talyigás, K. (szerk. 1994): A szociális munka elmélete é

A szociális munka alapképzés 2017 szeptemberében angol nyelven is elindult. Ha szeretnéd, tárgyaid egy részét angolul, nemzetközi hallgatóinkkal együtt teljesítheted - ez a lehetőség ingyenes. Ha a teljes képzést angol. nyelven végeznéd, erre is van módod, amennyiben vállalod a képzés költségeit Ha a settlement a törzs, akkor annak egy-egy jó erős ága a közművelődés és a közösségfejlesztés, de vannak további erős ágai is: kulturális és művelődési-művészeti tevékenység, felnőttképzés, szociális munka, szociálpolitika, mentálhigiéné, egészségügyi és szociális munka, ismeretterjesztés, sport. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munka mel-lett az elmúlt 6 évben kiemelkedő hangsúlyt kaptak a Miskolc-Avas városrészen végzett közösségfej-lesztői folyamatok. Különböző projektek és együttműködések részeként sok szálon fut a fej-lesztői munka, többek között hozzájárultunk ahhoz

Kozma Judit A szociális munka professzionalizációja a

A playback színház az improvizációs színház olyan formája, amely az interaktivitást és a történetmesélést állítja a színházi előadás középpontjába: a nézők hangulatokat, életérzéseket, történeteket, álmokat osztanak meg, amelyeket a társulat zene kíséretében improvizálva játszik el. Fontos szerepe van a játékmesternek, aki meghallgatva a történetmondót. Tanulmányi út Finnországban (a finn szociális ellátó rendszer tanulmányozása, elméleti és gyakorlati úton). 1997-ben szociális munkás szakos hallgatóként és 2001-ben családgondozóként. Oktatás a finnországi University of Oulu intézményben Erasmus oktatócsere program keretében 2006 szeptemberében. (2 hét